Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

Mọi công việc đều tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Muốn công việc tiến hành một cách hiệu quả và an toàn, phải đánh giá rủi ro cho chính công việc đó.
Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro