Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP (Nhóm 6)

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP (Nhóm 3)

Nhóm 3: Dành cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động