Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là báo cáo về những tác động lên môi trường bởi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Mỗi dự án trước khi được triển khai đều phải báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn báo cáo hoàn thành ĐTM theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP

Tư vấn báo cáo hoàn thành ĐTM theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn xin phép khai thác nước dưới đất theo thông tư 27/2014/BTNMT

Tư vấn xin phép khai thác nước dưới đất theo thông tư 27/2014/BTNMT
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/BTNMT

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/BTNMT
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo nghị định 40/2019/NĐ-CP

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ mang tính pháp lý thay cho lời cam kết bảo vệ môi trường của chủ doanh nghiệp đối với Cơ quan Nhà nước.
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo Thông tư 43/2015/BTNMT

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ nhằm đánh giá chất lượng môi trường, tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm đánh giá tác động của hoạt động sản xuất kinh doanh tác động đến môi trường xung quanh và có những biện pháp khắc phục, hay bảo vệ thích hợp.
Tư vấn hồ sơ môi trường

Tư vấn xin cấp phép, lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước theo Thông tư 27/2014/BTNMT

Tư vấn xin cấp phép, lập báo cáo xả nước thải vào nguồn nước theo Thông tư 27/2014/BTNMT
Tư vấn hồ sơ môi trường