Xử lý khí thải

Tư vấn thiết kế, thi công xây dựng, cải tạo nâng cấp và bảo trì vận hành hệ thống xử lý khí thải, xử lý bụi