Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo tieu chuẩn OHSAS 18001

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn OHSAS 18001

Bất cứ hoạt động sản xuất nào cũng thế, luôn luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm về an toàn lao động. Do đó ngoài hoạt động quan trắc môi trường lao động ra, thì mỗi cơ quan hay doanh nghiệp cũng cần phải có nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro tại cơ quan mình để đảm bảo an toàn cho người lao động. Vậy đánh giá rủi ro là gì? Và quy trình đánh giá rủi ro

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on skype

Bài viết đã xem: